36-200 Brzozów
ul.Kościuszki 37
607 740 880
lasekfronty@gmail.com
GODZINY OTWARCIA
PON- PT 7-15 SOBOTA 9-13

RODO

RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy, iż

  • Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Handlowo Usługowo Wytwórczy „Lasek” s.c.Bogusława Lasek,Franciszek Lasek 36-200 Brzozów ul.Kościuszki 37.

– z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu13 43 413 85 lub e-mailowo lasek@lasek.pl , zhuwlasek@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji bieżącej zadań Administratora, w tym:

– w celach związanych z obsługą kadr i spraw pracowniczych,

– w celach realizacji dostaw, bieżącej współpracy z kontrahentami czy końcowymi odbiorcami, w tym również w celach obsługi procesu reklamacyjnego,

– w celach marketingowych i innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora,

– w celach archiwizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w ww. celach i nieprzetwarzanie niezgodnie z tymi celami.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której Administrator jest stroną,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi mogą być marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń czy inne wynikające ze specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa.

W przypadku danych osobowych szczególnej kategorii podstawami prawnymi są:

– art. 9 ust. 2 lit a RODO – w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą

– art. 9 ust. 2 lit b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków m. in. w zakresie prawa pracy

– art. 9 ust. 2 lit b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane mogą być udostępnione:

– wyłącznie zaufanym odbiorcom, w tym partnerom biznesowym, którzy przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia danych osobowych, w tym m.in. podmiotom realizującym usługi informatyczne, prawne, księgowe czy kurierskie lub pocztowe,

– podmiot i organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,

– również innym podmiotom, pod warunkiem uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty zobowiązane są na podstawie umów powierzenia lub wprost przez przepisy o ochronie danych osobowych do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż do realizacji celów, w jakich dane zostały zebrane i przetwarzane lub przez okres wynikający wprost z przepisów prawa.

Dane osobowe zbierane są głównie od osób, których dane dotyczą lub w niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł takich jak CEiDG lub strony internetowe. Pozyskanie w ten sposób danych ma na celu przesłanie ewentualnych ofert marketingowych w celu nawiązania współpracy handlowej.ZHUW Lasek s.c. 36-200 Brzozów ul.Kościuszki 37

NIP 686-10-01-300

W związku z przetwarzaniem przez ZHUW Lasek s.c. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych,

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w zależności od celu przetwarzania danych może wynikać z umowy, warunków współpracy. Bez podania danych osobowych osiągnięcie celu, w którym dane są przetwarzane, może okazać się niemożliwe.

W przypadku zbierania danych w celu wykonania obowiązku określonego w przepisach prawa podanie danych jest obowiązkowe.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia maksymalnego poziom

Jeśli potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami.